torsdag 1 september 2011

Rapport. Om skolan och Asperger syndrom

Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare. Klicka här.
Rapport från Skolverket (2009)
Ur förordet:

Denna rapport avser att svara mot flera behov. Dels avser rapporten att ge mer kunskap inom handikappolitiken på skolområdet genom att belysa skolsituationen för elever med diagnosen Aspergers syndrom, dels är en ambition med rapporten att ge underlag för diskussion och reflektion åt de i skolan
verksamma, rektorer, lärare och andra pedagoger som i något sammanhang arbetar med elever med svårigheter.
Även om Skolverket i denna undersökning utgått från en diagnostiserad funktionsnedsättning ser vi en möjlighet att rapporten kan ploga vägen i det praktiska arbetet för många, dvs. eventuellt bli till
ett stöd i arbetet för andra elever som är i behov av särskilt stöd. Den första delen av rapporten redovisar resultaten från Skolverkets undersökning av skolsituationen för elever med diagnosen Aspergers syndrom.
I den andra delen presenteras två artiklar av Marita Falkmer och Kristina Hellberg som utgör sammanfattningar av forskningsresultat inom det praktiskpedagogiska arbetet med elever med vissa typiska skolsvårigheter. Slutsatserna där är givetvis forskarnas egna men Skolverket väljer att presentera dem med
en förhoppning om att de redovisade strategierna i grundskolan respektive gymnasieskolan
kan vara till nytta, särskilt för pedagoger.

Skolstart och stadieövergångar - att tänka på vid Aspergers syndrom. Klicka här.

Uppsats om Asperger syndrom i den integrerade skolan: En intervjustudie om hur skolan bör arbeta med elever som har Asberger syndrom. Klicka här.


AKTIVA LÄRARE - Aspergers syndrom

- vad lärare behöver veta
Boken ger alla lärare en bra utgångspunkt för att arbeta med och undervisa barn med Aspergers syndrom. Boken är skriven ur en lärares perspektiv och ger enkla råd och praktiska tips som kan tillämpas i klassrummet. Text och bild hämtad här.

"Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder." Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!