torsdag 1 september 2011

Beteendeproblem

 
 Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem.

Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola. Författaren svarar själv för innehållet.
För att ladda ner, klicka här.

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, jobbar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende. Klicka här för att komma till hans hemsida.
Texten nedan är hämtad från hemsidan:
Boken vänder sig till personal och föräldrar som i vardagen möter barn eller vuxna med ADHD, Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, utvecklingsstörning eller Downs syndrom.

Boken tar upp hur man förebygger och hanterar beteende som vägran, att springa bort, slag, spark, bett, kast med stol, hot och även att springa i korridoren och tugga tuggummi på lektionstid. Tanken är att det inte är beteendet i sig som är problemet, men personalens eller förälderns förmåga att hantera det. Därför har boken ett tydligt metodfokus, där förebyggande metoder med utgångspunkt i stresstänkande bildar grunden, och där hanterande metoder kring kravsättning, avledning och bemötande med bas i affektteori och neurovetenskap bildar en gemensam ram för samspel i vardagen.

AlttextTexten nedan hämtad här.
Vi lär oss i samspel med miljön oavsett hur miljön eller våra förutsättningar ser ut. Ibland matchar inte individens förutsättningar och miljöns egenskaper varandra vilket kan leda till att utvecklingen går långsamt, att vissa beteenden och färdigheter inte lärs in eller att problematiska beteenden uppstår istället. Detta kan t.ex. gälla vid utvecklingsstörning, problem i skolan eller för vuxna med autism. Det är här tillämpad beteendeanalys kommer in.
Tillämpad beteendeanalys hjälper oss att karlägga och förstå socialt relevanta mänskliga beteenden utifrån de inlärningsteoretiska principerna. Den ger oss också praktiska tekniker och procedurer för att öka människors förmåga och färdigheter i sin dagliga miljö. Syftet med alla typer av beteendeförändring är att ge ökad livskvalitet för både individen och hans eller hennes omgivning. Boken ger teoretiska och praktiska verktyg för att förstå, och om nödvändigt påverka, alla människors beteenden.
Alla människor kan utveckla nya och mer adaptiva beteenden om omgivningen ger rätt förutsättningar. Den värderingsmässiga grunden för boken är alla människors rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Boken riktar sig till alla som arbetar eller utbildar sig inom pedagogiskt eller omsorgsinriktade yrken så som lärare, elevassistenter och skolledare inom både grund- och särskolan, till psykologer, logopeder, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, mentalskötare m.fl. inom habiliterings- och psykiatriska verksamheter liksom till personal och arbetsledare på boenden, korttidsboenden, dagliga verksamheter och assistansbolag för personer med funktionshinder och/eller beteendeproblem.


Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem
Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem
Kent Ehliasson, Herdis Burkard
Den här boken ger konkreta råd till dig som arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och utagerande beteende. Boken utgår från komplicerade fall där personalen lyckats hjälpa klienterna till ett bättre liv med hjälp av olika strategier och grundläggande idéer. Här sammanfattas de i en enkel och användbar modell.
Läs mer, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!